Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van Overeem Makelaardij, gevestigd aan Het Steenland 13, 3751 LA te Bunschoten, telefoon 033 – 2583037, info@overeemmakelaardij.nl   (hierna: de “Makelaar” of “wij”).

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In dit privacybeleid kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in dit privacybeleid genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon 033 – 2583037 of e-mail: info@overeemmakelaardij.nl.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten

Indien u contact met ons opneemt voor een bezichtiging, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken

Naam, adres, postcode, huisnummer, e-mailadres en telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens in ons CRM systeem om met u een afspraak voor bezichtiging in te kunnen plannen. De grondslag hiervoor is uw verzoek aan ons tot bezichtiging.

Indien u ons (mogelijk) inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;

een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer en uw foto onleesbaar maken.

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer en uw foto onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer en uw foto onleesbaar maken;

indien u geïnteresseerd bent in een woning kunnen wij u verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken waarom de verkoper of verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;

nadat u een woning heeft gekocht of gehuurd: uw nieuwe adres en de transactiegegevens;

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aankopen of huren van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer en uw foto onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

of u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail

het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld;

de webpagina waarop u het formulier heeft ingevuld;

de informatie die u verstrekt in het formulier zoals het tijdsbestek waarin u wilt verkopen;

of u wenst dat wij telefonisch contact met u opnemen;

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Wij kunnen uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe een nieuwsbrief met informatie waarvan wij denken dat deze relevant voor u kan zijn te sturen. Indien u eerder een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u deze nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het zoekformulier op onze website of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerken wij analytische gegevens over bezoekers van onze website. Dit doen we via cookies van onszelf en van derden, zoals analysesoftware en adverdentienetwerken van Google, Nexxtmove & Facebook. De cookies worden geplaatst als u (delen van) onze website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Via deze cookies zijn we onder andere in staat, maar niet beperkt, onze website te optimaliseren en verbeteren, u advertenties op maat te tonen, of juist te stoppen met het tonen van advertenties aan u. De cookies blijven tot 18 maanden actief.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar tot tien jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Kopie paspoort

Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden onbeperkt na het bezoek aan de website bewaard, zodat we het gedrag op de website door de tijd heen kunnen analyseren en de website beter kunnen laten aansluiten bij wat u zoekt. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen, op basis van (een deel van) uw IP-adres en zijn niet persoonlijk herleidbaar.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij (deels) geanonimiseerd aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

• onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem wefact, Realworks;

• het verzorgen van de (financiële) administratie;

• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• het verzorgen van marketing campagnes (Google, Facebook, Instagram)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt. Zo kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aan- of verkoop van een woning. Tevens zullen wij uw gegevens rechtstreeks aan een taxateur verstrekken ndien u overgaat tot aan- of verkoop van een woning, met uitzondering van transacties waarbij geen hypotheek gevestigd moet worden.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via 033 – 2583037 of per e-mail naar info@overeemmakelaardij.nl

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij dit privacybeleid aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Compare listings

Vergelijken